HESABIM

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA 

İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Yeni Mağazacılık A. Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede internet sitemize ilişkin aydınlatma metnini aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İşbu İnternet Sitesi Genel Aydınlatma Metni’nin amacı sizlere internet sitemiz vasıtasıyla işlenen kişisel veriler ile özet bir bilgilendirme sunmaktır. Kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ile ilgili metinler ilgili kısımlarda dikkatlerinize sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik, iletişim, işlem güvenliği, pazarlama, özlük, mesleki deneyim, müşteri işlem, finans bilgisi kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Mağazacılık A.Ş. (“A101”) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anılan amaçlar ve iş faaliyetleri kapsamında iletişim süreçlerinin yürütülmesi, şüpheli abonelik talep süreçlerinin tespit edilmesi, oluşturulan online kayıtlarla ilgili tarafınıza destek verilebilmesi, talepleriniz ile ilgili dönüş yapılabilmesini sağlanması, tarafınıza e-bülten gönderiminin sağlanabilmesi, reklam/promosyon faaliyetleri için tarafınıza sms/e-posta gönderilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, işe uygunluk değerlendirmesi kapsamında kişilik envanteri, genel alan bilgisi, genel yetenek sınavı, dil bilgisi test ve sınavlarının gerçekleştirilmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesi, aday başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, istatistik çalışmalarının gerçekleştirilmesi, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, mahkemelerden talep edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması amaçları kapsamında tedarikçiler, iş ortağı, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı hukuk firması, bankalar ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz; web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla çeşitli kanallardan elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülme, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, bir sözleşmenin ifası, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, A101 tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, A101 kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.

 

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.