HESABIM
Kişisel Veri Başvuru Formu
Kişisel Veri Başvuru Formu - Çalışan & Müşteri

- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU -

YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.’ NE;

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Bölge Müdürlüğü kapsamında çalışanlar için ilgili Bölge Müdürlüğü Merkez Depo adresi yada Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4 B/1  Yeni Mağazacılık A.Ş. Üsküdar - İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

Noter vasıtasıyla tebligat

Bölge Müdürlüğü kapsamında çalışanlar için ilgili Bölge Müdürlüğü Merkez Depo adresi yada Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4 B/1  Yeni Mağazacılık A.Ş. Üsküdar - İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle KEP adresi yada bu konuda var ise bildirilmiş e-mail

a101@kep.tr

 

yada

 

kvkk@a101.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün (30) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ VE SAİR MEVZUAT DÜZENLEMELERİ GEREĞİ OLARAK AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLERİN DOLDURULMASI VE VAR İSE BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGENİN BAŞVURUYA EKLENMESİ RİCA OLUNUR.

  1. A.     Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim – Soyad :

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz ve cevap hususunda tercih etmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 

Adres:

 

 

 

 

  1. B.     Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 

 

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: …………………………………………………………….. 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : …………………………………….

Diğer: ……………………………………………………..

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih ve Başvuru Şekli : ………………………………… ………………………………..

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

  1. C.     Lütfen KVK Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki talebinizi, açık anlaşılır ve Kanuna uygun şekilde detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz (Tercih belirtilmediği taktirde başvuru şekli ile aynı yöntemde cevap dönülecektir):

€       Adresime gönderilmesini istiyorum.

€       E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

€       Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.