HESABIM

KVK Kapsamında Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri (“CCTV”) Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (“CCTV”) AYDINLATMA METNİ

A101 olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde işlenmesi ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız.  

Bu çerçevede aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ(“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Mağazacılık A.Ş.(“A101 veya Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca fiziksel mekan güvenliği(kamera ve ses kayıtları, taşıt plaka bilgileri) verileriniz, A101 tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini(Şirket'e ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Şirket’te çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olunması ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi), denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi(müşterilerimizin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş denetim ve güvenliğinin temin edilmesi) ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında işlenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında işlenen kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda mevzuat ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve şirket menfaatlerinin korunması için yurt içinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına(kolluk, savcılık, mahkeme gibi), hizmet sağlayıcılarımıza (anlaşmalı hukuk bürosu, denetim şirketi, anlaşmalı güvenlik şirketi, veri saklama ve arşiv şirketi) ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

İşbu kişisel veriler, fiziksel mekan güvenliğini sağlamak amacıyla kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup Kanun’un 5. Maddesine uygun olarak bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, A101 tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, A101 kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.