HESABIM

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KURBAN SATIŞI AYDINLATMA METNİ
Yeni Mağazacılık A.Ş. ("Şirket” veya “A101”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun ("KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’ni
aşağıda tarafınıza sunmaktayız.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik (ad, soyad, tc kimlik no, vergi kimlik no, imza),
iletişim (irtibat adres, teslimat/fatura adresi, e-posta adresi, telefon/irtibat numarası), müşteri işlem (fatura bilgisi, sipariş
bilgisi, alışveriş bilgisi, bağış bilgisi), din verisi (kurban türü ve hisse sayısı), işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları)
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.
Şirket tarafından kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde sayılan bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki
sebeplerine dayanarak ve din verileriniz; vermeniz halinde açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak; ödeme, muhasebe
ve faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetin dini vecibelere
uygun olarak gerçekleştirilmesi, tedarik ve lojistik süreçlerinin yönetilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi sistem ve
uygulama faaliyetleri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla web sitemizde yer alan kurban sipariş formu ve kurban
satış ve dağıtım şartlarının tarafınızca doldurulması suretiyle otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz; KVKK’nın 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına
ilişkin hükümlerine uygun olarak, ilgili mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve
zorunlulukların yerine getirilmesi amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; alternatif
uyuşmazlık çözüm süreçlerinin yürütülmesi, dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak hukuk bürosu ile; din verileriniz
ise vermeniz halinde, açık rıza hukuki sebebine dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla belirtilen alıcı grupları ile
paylaşılabilecektir.
Kimlik, iletişim ve din verileriniz; KVKK’nın 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun
olarak, bağışta bulunan müşterilerimiz ile iş ortaklarımız tarafından iletişime geçilebilmesi, tarafınıza teşekkür mektubu ile
bağış makbuzunun gönderilebilmesi ve yapılan bağışa ilişkin bilgi verilebilmesi amaçlarıyla vermeniz halinde, açık rızanızın
varlığı hukuki sebebine dayanarak yurt içinde yer alan iş ortaklarımız(ZİÇEV) ile; kurban kesimi ve buna ilişkin hazırlığın
gerçekleştirilebilmesi için vermeniz halinde, açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak yurt içinde yer alan hizmet
tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, din ve işlem güvenliği verileriniz; KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin
aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin
yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, vermeniz
halinde açık rızanızın varlığı hukuki sebebine sunucuları yurt dışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçileri ile paylaşılacaktır.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul
adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@a101.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı
olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@a101.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla
yenimagazacilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. 

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.